Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA Nr IV/15//2006 Rady Gminy Wielgie z dnia 27grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2007.

Uchwała Nr IV/15//2006

Rady Gminy  Wielgie

z dnia 27grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.812.135  zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.      Wydatki budżetu gminy w wysokości   14.794.135  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3

1.      Deficyt budżetu gminy w wysokości 982.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)  zaciąganych pożyczek w kwocie                                                         -  600.000 zł,

2)  wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie                                                                             - 382.000zł.

2.      Przychody budżetu w wysokości 1.034.585 zł, rozchody w wysokości 52.585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

1.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1.      Ustala się dochody w kwocie 63.900 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1.      Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 332.390 zł; wydatki – 332.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)   gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 164.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 60.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 8

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody      - 55.000 zł,

2)     wydatki          - 55.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                          - w kwocie 200.000zł;

2)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                             - w kwocie 600.000zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000zł,

2)     zaciągania zobowiązań:

a)      na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,

3)     dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

....................................................................

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-03-04 12:24:50
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-03-04 12:25:29
Ostatnia zmiana:2011-03-04 13:07:18
Ilość wyświetleń:1151