Zamknij okno Drukuj dokument

UCHWAŁA NR XVII/84/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016–2025

 


UCHWAŁA NR XVII/84/2015

RADY GMINY WIELGIE
z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2016–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Gminy postanawia:


§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/16/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2015–2025 ze zmianami: Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 27.01.2015r., Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 24.03.2015r., Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 14.04.2015r., Uchwała Nr XI/44/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 16.06.2015r., Uchwała Nr XII/51/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 17.07.2015r., Uchwała Nr XIII/64/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 15.09.2015r., Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Wielgie z dn. 30.09.2015r., Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 16.10.2015r., Uchwała Nr XV/69/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 27.11.2015r., Uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 11.12.2015r., Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Wielgie z dn. 29.12.2015r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Halina Sztypka       

Załączniki

Wieloletnia Prognoza Finansowa (102.3kB)    
Wykaz przedsięwzięć do WPF (87kB)    

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-01-27 12:16:29
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-01-27 12:17:23
Ostatnia zmiana:2016-01-27 12:17:37
Ilość wyświetleń:303