Zamknij okno Drukuj dokument

ZAWIADOMIENIE - Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2016 roku o godz.10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Wielgie, dnia 06 czerwca 2016 r.


ZAWIADOMIENIE

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2016 roku o godz.10.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wielgie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Proponowany porządek obrad :


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :


a/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2016,


b/ zmiany uchwały Nr XVII/84/2015 Rady Gminy Wielgie z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2016-2025,


c/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowościach Teodorowo, Czerskie Rumunki - Piaseczno, Rumunki Tupadelskie gmina Wielgie, powiat lipnowski - część B


d/ określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom szkół i placówek oświatowych, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,


e/ zarządzenia wyboru sołtysa sołectwa Rumunki Tupadelskie,


f/ przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą do 2023 r.,


g/ uchylenia uchwały Nr XXIII/130/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.


7. Podjęcie deklaracji sprawie budowy fermy trzody chlewnej.

8 . Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad XXIV sesji.


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-07-11 12:22:32
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-07-11 12:23:08
Ostatnia zmiana:2016-07-11 12:23:26
Ilość wyświetleń:261