Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XVI/91/07 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2008

 

UCHWAŁA Nr XVI/91/07

RADY GMINY WIELGIE

z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wielgie na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 165a, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 15.324.610 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15.203.456 zł

- dochody majątkowe w kwocie 121.154 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.900.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 15.724.610 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 2.

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. wydatki bieżące w wysokości 14.126.610 zł

w tym na:

 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.701.782 zł,

 2. Dotacje, 242.000 zł

w tym

- dotacja dla Biblioteki (wg załącznika nr 7) 172.000 zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez

podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych 70.000 zł

 1. wydatki na obsługę długu 40.000 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 1.598.000 zł.

 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2008 roku)

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

2.900.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65.013 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 63.413 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.600 zł.


§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 400.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 160.000 zł

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.


§ 5. Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 140.000 zł;

 2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

  1. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 351.660 zł, wydatki w wysokości 351.660 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody 42.000 zł;

 2. wydatki 42.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600.000 zł;

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 400.000 zł;


§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,

 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Handlu ( ETA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 10. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,


 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji,


 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2008 w

wysokości 50.000zł.

§ 12. Ustala się kwotę 600.000 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 13 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2008r i lata następne( wg

załącznika nr 10).

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .




Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-03-04 12:46:23
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-03-04 12:47:06
Ostatnia zmiana:2011-03-04 12:47:28
Ilość wyświetleń:1171

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij