Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXV/158/08 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Wielgie na rok 2009.

 

UCHWAŁA Nr XXV/158/08

RADY GMINY WIELGIE

z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie budżetu Gminy Wielgie na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 17.534.139 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.385.485 zł

- dochody majątkowe w kwocie 148.654 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.027.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5


§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 20.764.139 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 2.

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

 1. wydatki bieżące w wysokości 16.324.952 zł

w tym na:

 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.653.392 zł,

 2. Dotacje, 355.100 zł

w tym

- dotacja dla Biblioteki (wg załącznika nr 7) 183.600 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (wg załącznika nr 7) 64.500zł

- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez

podmioty należące i nie należące do sektora finansów

publicznych (wg załącznika nr 9) 90.000 zł

- dotacje pozostałe (wg załącznika nr 10) 17.000 zł

 1. wydatki na obsługę długu 150.000 zł,

 1. wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4.439.187 zł.

 1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a zadania inwestycyjne w 2009 roku)

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

3.027.650 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 71.500 i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 66.500 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000 zł.


§ 4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.230.000zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.582.515 zł

2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.647.485 zł

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.


§ 5. Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 100.000 zł;

 2. celową w wysokości 20.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

  1. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 372.760 zł, wydatki w wysokości 372.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody 66.000 zł;

 2. wydatki 66.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.230.000 zł, z tego na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł;

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.230.000 zł;


§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3,

 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 10. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,


 1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji,


 1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,


 1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2009 w

wysokości 50.000zł.

§ 12. Ustala się kwotę 2.000.000zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.


§ 13 Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotu wydatków).


§ 14 Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009r i lata następne( wg

załącznika nr 11).


§ 15 Zobowiązuje się wójta do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.


§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka


Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-03-04 12:47:49
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-03-04 12:49:09
Ostatnia zmiana:2011-03-04 12:49:49
Ilość wyświetleń:1133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij