Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XXXV/225/09 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok.

 

Uchwała nr XXXV/225/09

Rady Gminy Wielgie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu na 2010 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 17.921.957 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17.602.700 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 319.257 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.944.850 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 21.979.257zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.888.071 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.091.186 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.944.850 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się:

1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 102.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.057.300 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 791.625 zł i kredytów w kwocie 3.265.675 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.438.955zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 381.655 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 378.120 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody 292.630 zł,

2) wydatki 292.630 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 .


§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w wysokości 23.000 zł,

 2. wydatki w wysokości 23.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11 .

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.057.300 zł, w tym na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.057.300 zł,


§ 9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta do wysokości 50.000 zł.


§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3;

 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 4 ;

 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.


§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.057.300 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym wydatków na wynagrodzenia).

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.


§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy

 1. ogólną w wysokości – 100.000 zł,

 2. celową w wysokości - 20.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 14. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-03-04 12:49:10
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-03-04 12:49:09
Ostatnia zmiana:2011-03-04 12:50:28
Ilość wyświetleń:1242

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij