Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr III/24/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2011.

 

UCHWAŁA Nr III/24/10

RADY GMINY Wielgie

z dnia 28.12.2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 20.628.867 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.507.037 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.121.830 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.193.350zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 24.793.595 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18.165.745 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 6.627.850 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.193.350 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 25.000 zł,

2) celową w wysokości – 95.000 zł w tym na:

a) rezerwę kryzysową w kwocie 50.000 zł,

  1. rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000zł.


§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4.164.728 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciągniętych kredytów w kwocie 2.279.565 zł.

  2. zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.885.163 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.812.428 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 647.700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.164.728 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 904.563 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 358.950 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w ramach WPF – w kwocie 6.512.850 zł.


§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 457.202 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 8. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok:

  1. wpływy w wysokości 7.000 zł,

  2. wydatki w wysokości 7.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 96.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 93.500 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 273.674 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

– sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.164.728 zł,

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 904.563 zł,

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 358.950 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w ramach WPF – w kwocie 6.512.850 zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy).

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-03-04 12:50:43
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-03-04 12:51:13
Ostatnia zmiana:2011-03-04 12:51:38
Ilość wyświetleń:1305

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij