Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

WYBORY ŁAWNIKÓW GMINY WIELGIE

 

WYBORY ŁAWNIKÓW GMINY WIELGIE


Informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Wielgie, że w dniu

31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiazującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.Nr 98, poz.1070 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwosci z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)

Rada Gminy w Wielgiem jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata

2012 - 2015.


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 CZERWCA 2011r.

WYBORY ŁAWNIKÓW


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzace w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska zwiazane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia,

organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane

na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegołowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15

marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów

na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 50, poz. 370).


ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKANCÓW GMINY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona),

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny

podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika

przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.


Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Wielgie,

pokój nr 18.

Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:


 • informację z Krajowego Rejestru Karnego,

 • 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu

  dowodów osobistych,

 • oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejstru karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia

przyjmuje:

Urząd Gminy Wielgie

pokój nr 18 (pn. -pt. 7.30 – 14.30)

tel. 054 289-73-80

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie

i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w

art. 162 § 1ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu. Przywrocenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-06-02 09:10:36
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-06-02 09:10:54
Ostatnia zmiana:2011-06-02 09:11:08
Ilość wyświetleń:1429

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij