Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Wielgie z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

<>

ZARZĄDZENIE Nr 75/2011

WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 29 sierpnia 2011 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia  sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

§ 2.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od  31 sierpnia  2011 r. do 07 września  2011 r.

§ 3.

1.            Projekt uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie udostępniony od 31 sierpnia  2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielgie oraz będzie udostępniony do wglądu u sekretarza gminy pok. nr 22, a także zostanie dostarczony zainteresowanym drogą elektroniczną.

2.            Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie uwag i opinii na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgie, pok. Nr 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kkalka@wielgie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Informacje o przeprowadzaniu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielgie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest sekretarz Urzędu Gminy Wielgie.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

         Wójt Gminy

Tadeusz Wiewiórski

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 75/2011

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 29 sierpnia 2011r.

 

Projekt

 

Uchwała Nr        /              /11

Rady Gminy Wielgie

z dnia    2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Wielgie uchwala, co następuje:

§1

Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Wielgie, w wysokości 25 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Halina Sztypka

 

Uzasadnienie do uchwały  Nr    /              /11

Rady Gminy Wielgie

z dnia    2011 r.

Z dniem 4 kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady jej finansowania oraz sposób sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością świadczonych usług. Ustawa przewiduje sprawowanie opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna lub przez nianie.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który ma być prowadzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ustawa precyzuje jakie elementy winien zwierać rejestr, jakie dokumenty należy złożyć oraz jakie załączyć.

Wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość, zgodnie z przepisami cytowanej na wstępie ustawy ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które od 1 stycznia 2011 r. wynosi: 1386 zł (zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty).

Przepisy ustawy nie przewidują nie pobierania opłaty za wpis do rejestru. Jednak biorąc pod uwagę przesłanki społeczne, a także fakt, że odpłatność z tego tytułu stanowiłaby bardzo mało istotną pozycję w dochodach Gminy oraz aby zachęcić potencjalnych chętnych do prowadzenia działalności polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, zaproponowano, by wysokość opłaty za wpis do rejestru była symboliczna i wynosiła 25 zł. Jest to kwota porównywalna z wysokością opłaty skarbowej pobieranej za wykonywanie takich czynności urzędowych jak np.  zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (21 zł).

W świetle powyższego, celem realizacji w szczególności zapisów ustawy dotyczących prowadzenia przez Wójta Gminy rejestru, koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 75/2011 Wójta Gminy Wielgie

z dnia 29 sierpnia 2011r.

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

L.p.

Uwagi do projektu uchwały

Uzasadnienie

Obecny zapis projektu uchwały

Proponowane brzmienie zapisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące organizacji wnoszącej uwagi

1. Nazwa i adres..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Dane rejestrowe......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3. Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Cele statutowe organizacji......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Wielgie, dn                                                      

                        (Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz)

Podpis

 

                                                                                                                                                   Wielgie dn..............

 

 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 75/2011

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 29 sierpnia 2011r.

 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Wielgie informuje o rozpoczęciu z dniem 31 sierpnia 2011r. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do

rejestru żłobków i klubów dziecięcych

1.     Przedmiot konsultacji

Projekt uchwały Rady Gminy Wielgie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

2.     Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od  31 sierpnia  2011 r. do  07 września  2011 r

3.     Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Szczecinek.

4.     Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest sekretarz gminy  - Krzysztof Kalka Urząd Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, pokój 22,  tel. 54 2897281, kkalka@uwielgie.pl

5.     Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu:

1.     w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Wielgie do 07 września 2011 r.

2.    drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: kkalka@wielgie.pl do 07 września 2011 r.

6.     Dokumenty

Projekt uchwały i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Gminy Wielgie www.wielgie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Aktualności” oraz u sekretarza Gminy Wielgie.

7.     Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie.

Wójt  Gminy Wielgie

 

Tadeusz Wiewiórski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2011-08-30 14:12:05
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2011-08-30 14:23:01
Ostatnia zmiana:2011-08-30 14:26:53
Ilość wyświetleń:1317

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij