Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XV/100/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2012–2020.

 

Uchwała Nr XV/100/11

Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie
na lata 2012–2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 7 i 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2012–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/25/10 Rady Gminy Wielgie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2011–2017 z dnia 28.12.2010r. ze zmianami: Uchwała Nr IV/28/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 09.02.2011r., Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 30.03.2011r., Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 20.05.2011r., Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 16.06.2011r., Zarządzenie Nr 61/11 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.06.2011r., Uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 15.07.2011r., Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 02.09.2011r., Zarządzenie Nr 88/11 Wójta Gminy Wielgie z dnia 30.09.2011r., Uchwała Nr XII/75/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 04.10.2011r., Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 08.11.2011r., Uchwała Nr XIV/90/11 z dn. 06.12.2011r., Uchwała Nr XV/94/11 z dn. 29.12.2011r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Wielgie

Halina Sztypka

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2012 – 2020


Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów. Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.


Planowane źródła dochodów i wydatków na 2012 rok

Zgodnie z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji dla roku poprzedzającego rok na który opracowano projekt budżetu czyli 2012 przyjęto dla roku 2011 planowane wielkości ujęte w sprawozdaniu na dzień 30.09.2011 roku i przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011 roku.

Latami pomocniczymi do wyliczeń prognozy długu na 2012 rok są lata 2009 – 2011, dla których przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych a dla roku 2011 wartości planowane wykazane w sprawozdaniach za III kwartał.


Dochody

1. Dochody bieżące

dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,

wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,

- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,

- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie stawek zatwierdzonych przez Radę Gminy (wzrost o 5% w stosunku do roku 2011),

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011.

Dochody bieżące w roku 2012 zmniejszyły się w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o 1,1%.

Spadek ogólnych dochodów w 2012 roku do roku 2011 spowodowany jest zaniżonymi dotacjami z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


  1. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych sprzedaży gruntów (uchwały przyjęte przez Radę Gminy i grunty przygotowywane do podziału i sprzedaży). Założenia do prognozy dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie ze środków w ramach programów Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Wydatki

  1. Wydatki bieżące w 2012 roku są większe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 3,23% co spowodowane jest podwyżkami wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i podwyższonymi kosztami utrzymania budynków (wzrost cen oleju opałowego i energii elektrycznej).

  2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2011 roku o 67,04%. Do WPF zostały naniesione przedsięwzięcia tzn. inwestycje, które rozpoczynają się w 2012 roku i kończą się w latach kolejnych. Wszystkie inwestycje, które rozpoczynały się w 2011 roku a kończą w roku 2012 zawarte są w załączniku do projektu budżetu pn. „Zadania inwestycyjne w roku 2012”.Planowane źródła dochodów i wydatków na lata 2013 – 2020


Dochody

  1. Dochody bieżące

Dochody własne zaplanowane zostały wskaźnikiem wzrostu 5% a pozostałe dochody tzn. dotacje i subwencje wskaźnikami wzrostu ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wskazują, że w latach 2013-2017 należy przyjąć wskaźnik inflacji 2,5% a w latach 2018-2020 – 2,4%.

  1. Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie już przyjętych uchwał lub też prognoz sprzedaży majątku.Wydatki

  1. Wydatki bieżące

Przy planowaniu wydatków bieżących zostały zastosowane wskaźniki jak w przypadku planowania dochodów bieżących.

Mniejszy wzrost wydatków w 2013 i 2014 roku w porównaniu do roku 2012 spowodowany jest tym, że nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń i pochodnych oraz większych remontów bieżących świetlic budynków straży pożarnych i budynków socjalnych. Remonty zostały wykonane w latach 2010 – 2011 i są zaplanowane na rok 2012.

  1. Wydatki majątkowe

Poziom wydatków majątkowych w latach 2013 - 2015 wynika z przyjętego wariantu planu inwestycyjnego potrzeb inwestycyjnych przystosowanych do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy.


Prognoza długu na lata 2012 – 2020


Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Po wyliczeniu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. Z analizy wynika, że do chwili obowiązywania ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r., która w tym zakresie obowiązuje do 2013 roku, wszystkie wskaźniki dla każdego roku obowiązywania zarówno do spłat (15%) jak i zadłużenia (60%) mieszczą się w limicie. Według nowej ustawy o finansach publicznych 27.08.2009r. od 2014 roku wskaźniki „Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) są niższe od wskaźników „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp”.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2011r. jako przewidywane wykonanie wynosi 3.813.318zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu 1.881.900zł na koniec roku 2010 do której dodano wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w 2011 roku 2.462.768zł i pomniejszono o spłacone kredyty i pożyczki w 2011 roku oraz o umorzenie pożyczki w kwocie 240.000zł.

Planowany w 2012 roku deficyt budżetowy będzie pokryty pożyczką długoterminową z WFOŚiGW i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 940.536zł, kredytem długoterminowym w kwocie 287.021zł. Przepisy obligują do nieuwzględniania wolnych środków i nadwyżki budżetowej przed jej rozliczeniem finansowym, w związku z tym planowane są kredyty na pokrycie zobowiązań (spłaty rat kredytów i pożyczek) w latach 2012 i 2013. Wyłączenia z art. 243 ust.3 pkt1 ufp oraz 169 ust.3 sufp przypadające na dany rok budżetowy (2012 rok) w kwocie 367.563zł dotyczą zaciągniętej pożyczki w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu, której zwrot przewidywany jest w roku 2012 ( w chwili gdy wpłyną środki pomocy finansowej z PROW).

W kolumnie 16 „Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą” w latach 2013-2020 uwzględniona została nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Wprowadzenie nowej WPF wynika z konieczności zwiększenia zakresu czasowego obsługi długu i zastosowania do wyliczeń poprzedniego WPF na lata 2011-2017 programu „Wizja” Usługi Informatyczne INFO – SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek. Program ten wyliczał tendencje wzrostu z pięciu lat i na podstawie wskaźników wzrostu została utworzona poprzednia prognoza wieloletnia. Wyliczenia wynikające z programu w żaden sposób nie pokrywają się ze wskazówkami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonych przez Ministra Finansów. Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy Wielgie

Halina Sztypka

Załączniki

Uchwała 100 (91.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF (132.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF 2 (164.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF 3 (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz przedsięwzięć do WPF 4 (162.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2012-01-13 11:43:38
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2012-01-13 11:44:31
Ostatnia zmiana:2012-01-13 11:44:56
Ilość wyświetleń:1382

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij