Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXVI/192/12 RADY GMINY WIELGIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013.

Uchwała nr XXVI/192/12

Rady Gminy Wielgiez

 dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 23.776.866zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.213.115zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.563.751zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.969.350zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.


§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 25.094.773zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 21.359.608zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.735.165zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.969.350zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości – 25.500 zł,

2) celową w wysokości – 54.500 zł,

z przeznaczeniem na:

a) kryzysową w kwocie – 54.500 zł,


§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.317.907zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.785.417zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 467.510zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.317.907zł

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 321.634 zł,

3) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy

inwestycyjne w ramach WPF.


§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 443.650zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.


§ 8. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok:

  1. wpływy w wysokości 12.000zł,

  2. wydatki w wysokości 12.000zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.1. Ustala się dochody w kwocie 92.300zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.300zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałania narkomanii.


§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 302.298zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

– sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

– sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.317.907 zł

w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 321.634 zł,

– na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w ramach WPF.

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.000.000zł.

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej .

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wielgie

Halina Sztypka

Załączniki

Uchwała nr 192 (132.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
uzasadnienie do uchwaly (125.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (317.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (238.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2a (151.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2b (92kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2c (67.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2d (68.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2e (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (293.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 (246.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (zlecone - Wojewoda) (428.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5zlec (141.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (130.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 7 (201.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (215.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XXVI.192.28-12-12 (4.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2013-01-08 08:00:31
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2013-01-08 08:03:19
Ostatnia zmiana:2013-01-25 09:53:08
Ilość wyświetleń:1163

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij