Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

KONKURS STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W WIELGIEM

 

ZARZĄDZENIE Nr 31/15

WÓJTA GMINY WIELGIE

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora

Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5c) pkt 2 oraz art. 36a ust. 1, 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, ze zm.), zarządzam, co następuje:

Szkoła

Adres

Termin składania dokumentów

Miejsce składania dokumentów

Termin i miejsce konkursu

dzień

godz.

miejsce

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem

87-603 Wielgie

Szkolna 5

29 czerwca 2015 r.

Sekretariat Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8,

pokój nr 18

09 lipca 2015 r.

12.00

Pokój

nr 14 – sala posiedzeń

§1.1.Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.


2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie odrębnym zarządzeniem.

§3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wielgiem, na stronie internetowej Gminy - http://www.wielgie.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- http://bip.wielgie.pl/

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 31/15

Wójta Gminy Wielgie

z dnia 11.06.2015r.


 

Wójt Gminy Wielgie

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem


  1. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w §1, §2, §3, §5 oraz
    w §10 w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
    w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zmian.).

  2. Zgodnie z §1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zmian.) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.5)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.6)) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.7)) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

  1. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. b, d, e, k i l.

  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem do dnia 29.06.2015r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgiem, 87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8 lub przesłać pocztą na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

  3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wielgie

  4. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisjikonkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

Załączniki

ZARZĄDZENIE Nr 31 (113.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2015-06-11 14:22:36
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2015-06-11 14:23:16
Ostatnia zmiana:2015-06-18 15:25:45
Ilość wyświetleń:777

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij