Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XVII/85/2015 RADY GMINY WIELGIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) Rada uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.472.111zł, z tego:

1)  dochody bieżące w kwocie 23.330.111zł;

2)  dochody majątkowe w kwocie 142.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.956.650zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 23.856.111zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 22.534.286zł;

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.321.825zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.956.650zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3.  Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000 zł;

2)  celową w wysokości - 60.000 zł, z przeznaczeniem na kryzysową.

§ 4.  Deficyt budżetu w kwocie 384.000zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.125.121zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 741.121zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 384.000zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 254.083zł.

§ 7.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 470.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 100.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.  Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok:

1)  wpływy w wysokości 12.000zł;

2)  wydatki w wysokości 12.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 92.500zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.  Ustala się wydatki w kwocie 22.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 630.795zł dochodów i 630.795zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 11.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 366.227,88zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12.  Upoważnia się Wójta do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 384.000zł,

c)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 254.083zł;

2)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000zł;

3)  dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4)  udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł;

5)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2d.pdf

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2e.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.1.pdf

Załącznik Nr 5.2 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.2.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/85/2015
Rady Gminy Wielgie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załączniki

akt (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik1 (303.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2 (265.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2a (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2b (116.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2c (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2d (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2e (96.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik4 (248.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5.1 (148.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5.2 (430.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5 (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik6 (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik7 (198.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik8 (218kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik9 (227.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XVII.85.2015.2015-12-29 (5.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2016-01-26 09:15:49
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2016-01-26 09:19:38
Ostatnia zmiana:2017-07-05 13:45:27
Ilość wyświetleń:375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij