Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XXIX/167/2016 RADY GMINY WIELGIE  z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok 

Uchwała Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zmiany: Dz. U. z 2016r. poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zmiany: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) Rada uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 30.862.062,00zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30.318.841zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 543.221zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.066.850zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 30.862.062zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.948.062zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.914.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.066.850zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 40.000zł;

2) celową w wysokości - 240.000zł, z przeznaczeniem na:

a) kryzysową - 90.000zł,

b) nieprzewidziane wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego - 150.000zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 640.993,43zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 640.993,43zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 640.993,43zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 502.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok:

1) wpływy w wysokości 12.000zł;

2) wydatki w wysokości 12.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 91.100zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.100zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 641.779zł dochodów i 641.779zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 369.205,73zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 640.993,43zł;

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 1.500.000zł;

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Sztypka

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2b.pdf

Załącznik Nr 2c do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2c.pdf

Załącznik Nr 2d do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2d.pdf

Załącznik Nr 2e do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik2e.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5.1 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.1.pdf

Załącznik Nr 5.2 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.2.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/167/2016
Rady Gminy Wielgie
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załączniki

akt (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik1 (318.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2 (286.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2a (168.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2b (115.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2c (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2d (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik2e (104.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik3 (155.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik4 (248.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5.1 (155.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5.2 (433.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik5 (142.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik6 (119.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik7 (198.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik8 (215.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik9 (230kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik10 (235.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - Informatyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - Informatyk
Data wprowadzenia:2016-12-29 14:59:02
Opublikował:Wiesław Zając - Informatyk
Data publikacji:2016-12-29 15:06:16
Ostatnia zmiana:2016-12-29 15:06:25
Ilość wyświetleń:178

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij