Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wielgie

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr XV/101/11 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2012.

Uchwała Nr XV/101/11
Rady Gminy Wielgie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 21.112.657zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.210.294zł,

- dochody majątkowe w kwocie 902.363zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.854.650zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 22.340.214zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 20.084.122zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.256.092zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.854.650zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 22.000zł i celową – kryzysową w wysokości – 55.000zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.227.557zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 287.021zł.

2. zaciągniętych pożyczek w kwocie 940.536zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.174.760zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 947.203zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.227.557zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 511.621zł,

4. na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 686.192zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 115.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok:

1. wpływy w wysokości 8.500 zł,

2. wydatki w wysokości 8.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.500zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 92.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 293.782zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.227.557 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 511.621 zł,

- na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000zł.

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej .

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł.

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Halina Sztypka

Załączniki

Załącznik Nr 1 (311.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2b (388.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2c (244.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2d (241.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2e (425.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (dochody zlec.) (143.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (wydatki zlec.) (154.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (zlecone) (61.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (86.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 (46.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 (70.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XV.101.11.2011-12-29.WUN (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Wiesław Zając - administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wiesław Zając - administrator
Data wprowadzenia:2012-01-13 11:33:07
Opublikował:Wiesław Zając - administrator
Data publikacji:2012-01-13 11:36:30
Ostatnia zmiana:2012-10-30 09:46:06
Ilość wyświetleń:1220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij